Rusza Centrum Usług Środowiskowych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jako partner realizuje w ramach projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim -RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18,

zadanie: Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej

Celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym,
na czas, gdy nie może jej sprawować.
Zadaniem jest odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością
w codziennych trudach opieki. Wsparcie realizowane będzie poza miejscem zamieszkania uczestnika, tj. w budynku Stowarzyszenia lub w miejscach użyteczności publicznej -kino, teatr. Dodatkowo prowadzone będą działania na rzecz opiekunów osób niesamodzielnych tj.:
– warsztaty dotyczące opieki nad osobą niesamodzielną,
– wsparcie psychologa,
– wsparcie indywidualnego opiekuna osoby niesamodzielnej.
Czas realizacji projektu: maj 2019 r. – styczeń 2022 r.

zadanie: Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego (MW)

Realizacja zadania dotyczy utworzenia mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 Usługa mieszkań wspomaganych opierać się będzie
na całodobowym pobycie uczestnika projektu w mieszkaniu wspieranym i mieszkaniu treningowym
 Usługi mieszkań wspomaganych będą realizowane w mieszkaniach budynku PSONI Koło w Zgierzu
Czas realizacji projektu: kwiecień 2019 r. – luty 2022 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020