Realizowane projekty

Przy udziale środków zewnętrznych mamy szanse realizować ciekawe i innowacyjne projekty dające szanse na rozwój i zwiększenie samodzielności dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z niepełnosprawnością- szansę na na Niezależne Życie

Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego (OWI)

Realizacja od 01.04.2022 r. do 31.03.2025r. realizujemy projekt pn. „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego (Ośrodek Wczesnej Interwencji)” finansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu nr 2/2021 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”,

Realizacja od 01.04.2022r. do 31.03.2025 r. przez  Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”, współfinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu nr 2/2021 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

Cafe Bistro U Tkaczy

Zadanie realizowane przez PSONI Koło w Zgierzu z Gminą Miastem Zgierz w ramach projektu: Miasto Tkaczy jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym

Okres realizacji: 02.01.2021-31.12.20223

Szanse i perspektywy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

PSONI KOŁO W ZGIERZU realizuje projekt pt. Szanse i perspektywy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

Realizacją etapu II B 2 budowy CENTRUM Szkoleniowo–Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym im. Bożenny Piotrowicz, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgierzu ul. Chełmska 42/42a  w ramach  Umowy nr UDA-RPLD. 07.03.00.-10-0010/20-00 

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH (CUŚ)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu jako partner realizuje projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim – lider projektu Starostwo Powiatowe Zgierz.-RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18,

zadanie: Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego (MW)

zadanie: Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działania dla osi X.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Czas realizacji projektu: maj 2019 r. – styczeń 2022 r.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

Program finansowany Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Projekt realizowany przez PSONI Koło w Zgierzu skierowany jest do 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz 5 dzieci do 16 r.ż.

Okres realizacji: 02.01.2022-31.12.2022

Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś

Celem projektu jest wypracowanie środowiskowego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z NI) na czas, kiedy pozostaną lub już żyją bez rodziców/opiekunów poprzez stworzenie wokół nich społecznej sieci przyjaznych ludzi – Kręgów Wsparcia.

Liderem w projekcie jest Stowarzyszenie BORIS, natomiast partnerami są Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie oraz trzy Koła PSONI Tarnów, Bytom i Zgierz.

­­­­­­

Przedszkole PSOtNIk – nowa inicjatywa w fazie projektu

To nowa inicjatywa PSONI Koło w Zgierzu oraz Parafii pw. św. Jana Pawła II w Zgierzu, której celem jest kompleksowa opieka nad dzieckiem w ramach projektowanego oddziału przedszkolnego integracyjnego. Wykwalifikowana kadra specjalistów OWI zapewni maluchom: zajęcia zgodne z podstawą programową, stymulowanie rozwoju we wszystkich obszarach poprzez uczenie wielozmysłowe, kreatywne. Wykwalifikowana kadra specjalistów zapewni maluchom zajęcia przedszkolne zgodne z podstawą programową, stymulowanie rozwoju we wszystkich obszarach.

PSOtNIk realizował będzie uczenie wielozmysłowe, kreatywne z wykorzystaniem wielu metod:.

Skip to content