Centrum im. Bożenny Piotrowicz

Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym im. Bożenny Piotrowicz powstaje z inicjatywy rodziców i opiekunów w celu zapewnienia warunków do godnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie wybudowany został etap I i IIA. W trakcie budowy jest etap II B.

Budowany obiekt w całości obejmować będzie:

 1. część rehabilitacji medycznej i społeczno-zawodowej;
 2. część szkoleniową;
 3. część mieszkalną stałego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Komponenty Centrum to:

 • Centrum Kompleksowej rehabilitacji społeczno-zawodowej – młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężona niepełnosprawnością. Zadaniem jest mobilizacja osoby z niepełnosprawnością do integracji społecznej, do podejmowania zadań, które zwiększą jej samodzielność i niezależność.
  • Warsztat terapii zajęciowej,
  • Środowiskowy dom samopomocy
  • Zespół rehabilitacyjno-społeczny Aktywności Społecznej
  • Dział fizjoterapii- rehabilitacji medycznej
 • Mieszkalnictwo chronione i wspomagane z asystentem – przygotowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w miarę możliwości do indywidualnego zamieszkania ze wspomaganiem oraz przygotowanie ich do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w środowisku lokalnym.
 • Ośrodek pomocy kryzysowej – ośrodek krótkiego pobytu- przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością okresowo pozbawionych opieki osób najbliższych, celem jest zapewnienie okresowej opieki ( do 3 miesięcy) dostosowanej do potrzeb w zakresie socjalno-pielęgnacyjno-mieszkalnym, wspomaganie rodziny osoby niepełnosprawnej w sytuacji kryzysowej.
 • Centrum Usług Środowiskowych opieka wytchnieniowa dla rodzin, asystencja osobista osób z niepełnosprawnością
 • Centrum Informacyjno-Szkoleniowe Rehabilitacji Zawodowej – edukacja ustawiczna osób niepełnosprawnych, profesjonalistów, instruktorów zawodu w kierunku modelu zatrudnienia wspomaganego osoby z niepełnosprawnością: poradnictwo prawne, agencja wspomagania zatrudnienia oraz pośrednictwo pracy.

Budowany kompleks powstaje z darów ludzkich serc – wpłat rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością, darowizn osób fizycznych i instytucji.

Budowa etapu II B 2 CENTRUM Szkoleniowo–Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym im. Bożenny Piotrowicz, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgierzu ul. Chełmska 42/42a  współfinansowana w ramach  projektu Szanse i perspektywy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Nr Umowy nr UDA-RPLD. 07.03.00.-10-0010/20-00 

Czas realizacji 01.01.2021-31.12.2022

WESPRZYJ NAS W POZYSKANIU ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY

LICZYMY NA WAS, RAZEM ZAPEWNIJMY BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ I NIEZALEŻNE ŻYCIE

Przez cały czas prowadzona jest akcja pozyskiwania środków finansowych oraz materiałów budowlanych na realizowane przedsięwzięcie.

    Wszystkich, których przekonaliśmy, o tym, ze zasługujemy na pomoc, prosimy o udzielenie jej nam.

Nr konta: 42 1240 3057 1111 0000 3442 3080

BUDOWA

STRUKTURA

Makieta projekt Centrum
Skip to content