Centrum

Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne z Domem mieszkalnym im. Bożenny Piotrowicz powstaje z inicjatywy rodziców i opiekunów w celu zapewnienia warunków do godnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie wybudowany został etap I i IIA. W trakcie jest etap II B.

Budowany obiekt w całości obejmował będzie:

  1. część leczniczo – rehabilitacyjną;
  2. część szkoleniową;
  3. część mieszkalną stałego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Komponenty Centrum to:

  • Mieszkalnictwo chronione z asystentem – przygotowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w miarę możliwości do indywidualnego zamieszkania ze wspomaganiem oraz przygotowanie ich do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w środowisku lokalnym.
  • Ośrodek pomocy kryzysowej – ośrodek krótkiego pobytu- przeznaczony dla osób niepełnosprawnych okresowo pozbawionych opieki osób najbliższych, celem jest zapewnienie okresowej opieki ( do 3 miesięcy) dostosowanej do potrzeb w zakresie socjalno-pielęgnacyjno-mieszkalnym, wspomaganie rodziny osoby niepełnosprawnej w sytuacji kryzysowej.
  • Centrum Informacyjno-Szkoleniowe Rehabilitacji Zawodowej – edukacja ustawiczna osób niepełnosprawnych, profesjonalistów, instruktorów zawodu w kierunku modelu zatrudnienia wspomaganego osoby niepełnosprawnej: poradnictwo prawne, agencja wspomagania zatrudnienia oraz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych.
  • Centrum Kompleksowej rehabilitacji – młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ze sprzężona niepełnosprawnością, Celem jest mobilizacja osoby niepełnosprawnej do integracji społecznej, tak by mogła pełnić określone zadania; psychoterapia, rehabilitacja ruchowa, edukacja dorosłych.
  • Zespół wspierający rehabilitację domową– dla osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością i ich rodzin; poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Budowany kompleks powstaje z darów ludzkich serc – wpłat rodziców, opiekunów osób z niepełnosprawnością, darowizn osób fizycznych i instytucji.

Przez cały czas prowadzona jest akcja pozyskiwania środków finansowych oraz materiałów budowlanych na realizowane przedsięwzięcie.

    Wszystkich, których przekonaliśmy, o tym, ze zasługujemy na pomoc, prosimy o udzielenie jej nam.

Nr konta: 42 1240 3057 1111 0000 3442 3080

Skip to content