Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)


95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a tel/fax. 42 710 10 84
Kierownik: Alicja Filipowicz
Nr konta 08 8783 0004 0020 5942 2000 0006

Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby wykazujące inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych .

Celem ŚDS jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób uczęszczających oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym.
Kształtowanie nawyków celowej aktywności oraz postaw i zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie i funkcjonowania w życiu codziennym.

Zajęcia w ŚDS prowadzone są w formie:
– treningów funkcjonowania w codziennym życiu;
– treningów umiejętności interpersonalnych, społecznych i poradnictwa psychologicznego;
– terapii zajęciowej i arteterapii;
– zajęć w zakresie rehabilitacji ruchowej;
– treningu spędzania czasu wolnego;
– działalności integracyjno-kulturalnej;
– opieki medycznej i socjalnej.

Warunki przyjęcia:
Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, z terenu powiatu zgierskiego, dołączając:

-zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
-zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Skip to content