𝗨𝗪𝗔𝗚𝗔❗ pomoc finansowa PFRON dla osób z niepełnosprawnością ⬇️⬇️⬇️⬇️

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

⚠️ Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę z niepełnosprawnością, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni (roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

𝗣𝗼𝗺𝗼𝗰 𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀𝗼𝘄𝗮𝗻𝗮 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗼 𝗼𝘀ó𝗯 𝗯ę𝗱ą𝗰𝘆𝗰𝗵:

✅ uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
✅ uczestnikami środowiskowych domów samopomocy
✅ podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej
✅ podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
✅ uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
✅ pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
✅ pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

➡️ Program będzie obsługiwany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Więcej o programie